Voorwaarden

Artikel 1. Definities

•  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

•  Verkoper: Dumis

•  Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Verkoper opdracht heeft gegeven
    tot de levering van producten of het verrichten van werkzaamheden.

•  Producten: het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.

 

Artikel 2. Algemeen

•  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte en de
    totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en Verkoper
    gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op
    deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders
    is overeengekomen.

•  Wanneer één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig
    moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft
    het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
    Verkoper en de koper zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter
    vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij
    zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in
    acht wordt genomen.

•  Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene
    voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de
    geest van deze algemene voorwaarden.

•  Indien Verkoper niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt,
    betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat
    Verkoper in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte
    naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

•  Verkoper behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of
    aan te vullen.

 

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

•  Alle offertes en aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een
    termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het
    product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet
    meer beschikbaar is.

•  Verkoper kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de
    Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een
    onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

•  Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de
    offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Verkoper daaraan niet
    gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze
    afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Verkoper anders aangeeft.

•  Een samengestelde prijsopgave verplicht Verkoper niet tot het verrichten van een
    gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
    Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 4. Prijs/Verzendkosten

•  De prijzen van alle producten die via de catalogus en/of internetsite kunnen
    worden besteld zijn inclusief omzetbelasting (BTW.)

•  Bij levering in Nederland wordt voor vervoer en verzekering van de goederen
    kosten in rekening gebracht.

•  De prijzen van goederen die in deze catalogus en/of de internetsite zijn vermeld,
    zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.

 

Artikel 5. Betaling

•  Tenzij anders is overeengekomen, dient de koper de prijs en de overige krachtens
    de overeenkomst verschuldigde bedragen voor levering te voldoen doormiddel van een          

    bankbetaling zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij
    overschrijding van de termijn is de koper van rechtswege jegens Verkoper in
    gebreke.

•  Verkoper heeft het recht over haar vordering na 15 dagen een rente in rekening te
    brengen van 1% per maand.

•  Indien Verkoper, na het verstrijken van de betalingstermijn, tengevolge van het
    storneren van de incasso, de koper tot betaling aanmaant, is de koper tevens een
    bedrag van maximaal € 23,- aan administratiekosten verschuldigd.

•  Indien Verkoper haar vordering op de koper aan derden ter incasso opdraagt,
    zullen alle daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als de
    buitengerechtelijke, voor rekening van de koper zijn. De buitengerechtelijke kosten
    worden gesteld op tenminste 15% van de vordering van Verkoper.

•  Door de koper gedane betalingen strekken eerst tot voldoening van alle
    verschuldigde rente en kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige
    betaling op mindering op de hoofdsom.

 

Artikel 6. Levering

•  De door Verkoper opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige
    leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.

•  De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de
    producten gereed zijn voor verzending aan koper.

•  Met inachtneming van hetgeen hiervoor in artikel 4 van deze algemene
    voorwaarden is vermeld, zal Verkoper geaccepteerde bestellingen met bekwame
    spoed doch ten minste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij
    door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt,
    of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,
    ontvangt de koper hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst
    heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder
    kosten te ontbinden.

•  Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen om Verkoper
    moverende redenen te weigeren.

•  Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat
    Verkoper is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste en/of
    onvolledige gegevens.

 

Artikel 7. Herroeping

•  De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen)
    inspecteren. Indien koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te
    nemen, heeft hij het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst
    aan Verkoper te retourneren met uitzondering van maatwerk leveringen.

    Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd ndien het product

    (in originele verpakking) onbeschadigd is. De kosten voor retourzendingen zijn

    voor rekening van de koper. De kosten van het retour zenden
    van geleverde artikelen, die vanwege de overschrijding van de levertijd van 30
    dagen door de koper worden geweigerd, komen voor rekening van Verkoper.

•  De koper verplicht zich aan de retourvoorwaarden te voldoen zoals deze door
    Verkoper wordt voorgeschreven. Wanneer er niet aan deze voorwaarden voldaan
    wordt blijft het product eigendom van de koper en wordt het aankoopbedrag niet
    aan de koper terugbetaald.

•  Voor enige schade die bij terugzending aan de verpakking of aan het product zijn
    ontstaan is Verkoper nimmer aansprakelijk.

 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

•  Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de
    koper over, nadat deze al het geen hij uit hoofde van enige overeenkomst met
    Verkoper is verschuldigd volledig heeft voldaan. Daaronder zijn mede begrepen
    vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen, en eventuele
    met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

•  De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet
    belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of op enige andere wijze te
    bezwaren.

 

Artikel 9. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

•  Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door Verkoper geleverde
    producten worden door koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd.
    Verkoper garandeert niet dat de aan koper geleverde producten geen inbreuk
    maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van
    derden.

 

Artikel 10. Communicatie

•  Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en
    mededelingen als gevolg van het gebruik van het internet of enig ander
    communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en Verkoper, dan wel tussen
    Verkoper en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en
    Verkoper, is Verkoper niet aansprakelijk.

 

Artikel 11. Overmacht

•  Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Verkoper ingeval
    van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op
    te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te
    ontbinden. Verkoper zal koper hiervan schriftelijk op de hoogte stellen zonder dat
    Verkoper gehouden is tot enige schadevergoeding.

 

Artikel 12. Conformiteit

•  De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten
    aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij Verkoper
    daarvan binnen twee (2) maanden schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken
    van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard.

•  Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden,
    heeft Verkoper de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te
    vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te
    restitueren.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht

•  Op overeenkomsten gesloten tussen Verkoper en koper is uitsluitend Nederlands
    recht van toepassing, de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt
    uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting
    worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.